Thống kê loto từ 00 đến 99 - Thống kê 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.62% 5 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
1.48% 12 lượt
03
0.49% 4 lượt
04
1.23% 10 lượt
05
0.62% 5 lượt
06
0.86% 7 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
0.99% 8 lượt
09
0.62% 5 lượt
10
1.23% 10 lượt
11
1.11% 9 lượt
12
1.36% 11 lượt
13
2.22% 18 lượt
14
0.62% 5 lượt
15
1.11% 9 lượt
16
1.48% 12 lượt
17
1.36% 11 lượt
18
0.62% 5 lượt
19
0.86% 7 lượt
20
1.23% 10 lượt
21
1.48% 12 lượt
22
0.74% 6 lượt
23
0.74% 6 lượt
24
0.62% 5 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
0.86% 7 lượt
27
0.99% 8 lượt
28
1.36% 11 lượt
29
1.48% 12 lượt
30
0.37% 3 lượt
31
0.99% 8 lượt
32
0.86% 7 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
0.62% 5 lượt
35
0.62% 5 lượt
36
1.60% 13 lượt
37
1.36% 11 lượt
38
0.99% 8 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
0.74% 6 lượt
41
1.11% 9 lượt
42
0.99% 8 lượt
43
0.74% 6 lượt
44
1.11% 9 lượt
45
0.86% 7 lượt
46
1.11% 9 lượt
47
1.48% 12 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
0.86% 7 lượt
50
1.23% 10 lượt
51
1.23% 10 lượt
52
1.60% 13 lượt
53
1.23% 10 lượt
54
0.74% 6 lượt
55
0.99% 8 lượt
56
1.23% 10 lượt
57
0.74% 6 lượt
58
0.99% 8 lượt
59
0.74% 6 lượt
60
1.11% 9 lượt
61
0.49% 4 lượt
62
0.62% 5 lượt
63
0.62% 5 lượt
64
1.11% 9 lượt
65
0.86% 7 lượt
66
1.48% 12 lượt
67
1.23% 10 lượt
68
1.36% 11 lượt
69
1.11% 9 lượt
70
0.74% 6 lượt
71
0.99% 8 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
0.49% 4 lượt
74
0.49% 4 lượt
75
0.86% 7 lượt
76
0.99% 8 lượt
77
1.11% 9 lượt
78
1.23% 10 lượt
79
1.36% 11 lượt
80
1.48% 12 lượt
81
0.86% 7 lượt
82
0.74% 6 lượt
83
0.99% 8 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
0.62% 5 lượt
86
1.60% 13 lượt
87
0.74% 6 lượt
88
1.48% 12 lượt
89
1.48% 12 lượt
90
0.62% 5 lượt
91
0.74% 6 lượt
92
0.49% 4 lượt
93
0.99% 8 lượt
94
0.86% 7 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
0.86% 7 lượt
97
0.49% 4 lượt
98
0.99% 8 lượt
99
1.36% 11 lượt

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86