TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 11/05/2021

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 3 lượt 3 lượt 1 lượt 3 lượt
1 3 lượt 3 lượt 5 lượt 2 lượt
2 1 lượt 6 lượt 4 lượt 3 lượt
3 2 lượt 4 lượt 3 lượt 2 lượt
4 4 lượt 2 lượt 3 lượt 3 lượt
5 4 lượt 1 lượt 4 lượt 3 lượt
6 3 lượt 3 lượt 4 lượt 4 lượt
7 4 lượt 3 lượt 2 lượt 6 lượt
8 2 lượt 4 lượt 3 lượt 0 lượt
9 4 lượt 1 lượt 1 lượt 4 lượt

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86