TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 19/01/2021

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 2 lượt 4 lượt 2 lượt 2 lượt
1 4 lượt 4 lượt 2 lượt
2 4 lượt 2 lượt 4 lượt 4 lượt
3 5 lượt 2 lượt 3 lượt 4 lượt
4 4 lượt 3 lượt 2 lượt
5 5 lượt 6 lượt
6 4 lượt 2 lượt 3 lượt 2 lượt
7 5 lượt 4 lượt 4 lượt 7 lượt
8 4 lượt 2 lượt
9 5 lượt 3 lượt 3 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1 0 lượt
2
3
4 1 lượt
5 0 lượt 0 lượt
6
7
8 1 lượt 1 lượt
9 1 lượt

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86